Studentenhuisvesting in Balans

Studentenhuisvesting in Balans

Geschreven door Sandy Prikanowski

Afgelopen woensdag 11 maart vond het stadsgesprek “Studentenhuisvesting in Balans?” plaats dat TOP Delft heeft georganiseerd naar aanleiding van een opmerking van de rector van de TU Delft in een eerder stadsgesprek. Hij heeft gezegd dat Delft voor een bijna onmogelijke opgave staat door de toename van het aantal studenten. Aanwezig waren diverse partijen die te maken hebben met studentenhuisvesting in Delft. Het doel van de avond was het leren kennen en begrijpen van elkaars standpunten omtrent de problematiek én de oplossingsmogelijkheden.

Steeds meer studenten

Om te beginnen is de toename van het aantal studenten in Delft enorm. Inclusief de hbo’ers en studenten die niet in Delft wonen gaat het richting de 34 tot 35 duizend studenten. Die toename is ook logisch gezien de groeiende behoefte aan ingenieurs. De enige manier om de toename van studenten tegen te gaan is dan ook door te dalen in de ranglijsten, grapte Marc Numann, gebiedsontwikkelaar van de vastgoedafdeling van de TU Delft.

De druk op de woningmarkt

Parallel aan deze toename van studenten is de druk op de Delftse woningmarkt hoog, gaf Karin Schrederhof, wethouder wonen van Gemeente Delft, aan. Er is de afgelopen jaren te weinig gebouwd, de gemeente heeft weinig grond en de regelgeving vanuit de overheid bemoeilijkt het bouwen. Niet alleen op de woningmarkt, maar ook wat betreft grond en bouwlocaties in het algemeen is schaarste een probleem in Delft. De gemeente wil werkgelegenheid creëren door stimulering van bedrijvigheid met de TU als motor daarvoor, maar moet dit in balans brengen met woongelegenheid. Zo ook moet woongelegenheid voor studenten in balans worden gebracht met woongelegenheid voor andere doelgroepen.

De groei van het aantal studenten heeft een negatief effect op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, maar zij zijn niet de enige boosdoener volgens Maartje Martens, woningmarkt deskundige. Zij stelde dat onvoldoende controle en overzicht rondom woningsplitsing niet alleen leidt tot (illegale) verkamering voor studenten, maar ook resulteert in het ontstaan van microappartementen met weinig kwaliteit die geen student kan betalen en bedoelt zijn voor passanten zoals expats en toeristen. De gemeente zou kunnen helpen verslechtering van de situatie op de woningmarkt te voorkomen door maatregelen te treffen zoals zelfbewoningsplicht en het beter registreren van verkamerde of gesplitste panden en hospitaverhuurders.

De TU Delft en studentenhuisvesting

Uit het publiek kwam de vraag wat de TU kan betekenen voor studentenhuisvesting. Financieel kan de TU niet echt bijdragen aan de realisatie van studentenhuisvesting, omdat onderwijsgeld daar niet aan besteed mag worden. Hielke Piera van ORAS wees erop dat de TU echter ook grond bezit dat zij in erfpacht ter beschikking zou kunnen stellen voor studentenhuisvesting. Mogelijk kan de TU ook in samenwerking met DUWO een gebouw realiseren met een gedeeld programma van collegezalen en studentenhuisvesting. In reactie hierop legde Numann uit dat dit een lastige kwestie is, omdat het primaire belang van de TU is ruimte te bieden aan onderwijs en onderzoek in samenwerking met bedrijven en deze functies zich niet altijd goed verdragen met een woonfunctie.

Studenten huisvesten buiten Delft

Ook werd er bevraagd of het wel realistisch is dat al die studenten in Delft komen wonen. Romée Rodriguez van SHS Delft reageerde hier op dat het voor veel studenten nodig is een kamer te zoeken, omdat hun ouders te ver weg wonen en de TU veel opleidingen biedt die niet of bijna niet worden aangeboden door andere universiteiten. Met name internationale studenten zijn in dat opzicht een kwetsbare groep. Hielke Piera vulde hierbij aan dat het lastig is voor studenten die niet in Delft wonen om deel uit te maken van de studentencultuur. Bovendien maken studenten de stad levendig, aldus Karin Schrederhof. Aan de andere kant wordt genoemd dat bijvoorbeeld Schiedam zo ver weg nog niet is. Ook komt er uit het publiek een reactie dat er onder de master studenten al veel buiten Delft wordt gewoond. Het is echter weer de vraag of dit dan wel wenselijk is aangezien dat de aanstaande jonge kenniswerkers zijn die Delft graag wilt aantrekken.

De oplossing

Één heldere oplossing voor deze problematiek is er natuurlijk niet, maar uit het stadsgesprek bleek wel dat alle betrokken partijen bereid zijn zich in te zetten en mee te denken over mogelijkheden. Zo benoemden Karin, Maartje en Romée potentie te zien in het realiseren van tijdelijke woningen. Dit verlaagd de druk op de woningmarkt en biedt ruimte om plannen te maken die het probleem aanpakken op de lange termijn. Daarnaast werd er geopperd een beter platform te creëren dat ouderen de kans biedt een student in huis te nemen. Dit kan helpen bij het bestrijden van het kamertekort, maar ook bij het aanpakken van vereenzaming van ouderen. Bovendien sluit dit aan bij misschien wel het belangrijkste standpunt dat is genoemd: samen. De stad én deze problematiek is van ons samen en we kunnen het alleen oplossen door er samen de schouders onder te zetten, de gemeente, de TU, de studenten en hun mede-Delftenaren.