Toch meer uitwonende studenten dan verwacht

Toch meer uitwonende studenten dan verwacht

Gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin december publiceerde duiden erop dat er in juli tot oktober minder jongeren van 17 tot 23 jaar zijn verhuisd. Deze daling is in alle studentensteden zichtbaar, en met 40 procent lijkt Delft de grootste daler. Het CBS en vele andere media gaven de afschaffing van de studiefinanciering als waarschijnlijke reden voor de verandering in het verhuisgedrag van de jongeren. Er werd aangenomen dat door de afschaffing van de studiefinanciering studenten de kosten van een kamer niet kunnen bekostigen en daarom minder snel op kamers zijn gaan wonen. Het is echter de vraag of deze verklaring de voornaamste reden is in het verhuisgedrag en of er wellicht meerdere verklaringen zijn.

 

Op 7 januari heeft SHS Delft een enquête uitgeschreven onder de Delftse studentenpopulatie om de gevolgen van de afschaffing van de studiefinanciering te onderzoeken. Waarbij de stichting onderzoek heeft gedaan naar het verhuisgedrag van Delftse bachelor studenten uit het eerste jaar en de jaren daarboven. Er zijn 157 studenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, hiervan is ongeveer twee vijfde eerstejaars, één vijfde tweedejaars en weer twee vijfde derdejaars of ouderejaars bachelor student. De enquête bestond uit meerkeuze vragen, interpretatie vragen zijn niet gesteld. De enquête geeft een algemeen beeld van het verhuisgedrag van de Delftse bachelor student maar is niet representatief voor de gehele Delftse studentenpopulatie.

 

De grote daling in het aantal verhuisde jongeren van 17 tot 23 jaar in Delft wordt in de gegevens van de enquête in beperkte mate onderstreept. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal eerstejaars studenten dat op kamers is gegaan in de eerste vier maanden van hun studie met 30 procent is gedaald in vergelijking met het aantal ouderejaars dat in hun eerste jaar op kamers is gegaan. Deze getallen kunnen echter nog naar elkaar toegroeien in de tweede helft van het eerste jaar, wanneer huidige eerstejaars studenten besluiten om in deze periode op kamers te gaan.

 

Het verschil in daling tussen de gegevens van het CBS en de enquête kan mogelijk verklaard worden doordat studenten zich niet inschrijven in bij de gemeente Delft. Het CBS gebruikt namelijk in haar onderzoek de vestigings- en vertrekgegevens van de gemeente. Uit de enquête blijkt dat van het aantal eerstejaars studenten dat naar Delft is verhuisd er 41 procent niet staat ingeschreven bij de gemeente. Dit terwijl alle ouderejaars die in Delft zijn gaan wonen wel bij de gemeente ingeschreven staan. Een mogelijke reden hiervoor is dat de hoogte van de studiefinanciering gekoppeld was aan het in of uit huis wonen van studenten, dit werd gecontroleerd bij gemeente. De prioriteit van het inschrijven bij de gemeente voor studiefinanciering is vervallen waardoor mogelijk minder studenten zich inschrijven.

 

De aanname dat de daling van verhuisde jongeren in Delft wordt veroorzaakt door een financieringsprobleem als gevolg van de afschaffing van de studiefinanciering hoeft niet de enige verklaring te zijn volgens onze gegevens. Er is namelijk maar een beperkt deel van de respondenten, namelijk elf procent, dat heeft aangegeven de kosten van een eigen kamer niet te kunnen dragen door de afschaffing van de studiefinanciering.

 

Een groot deel van de door het CBS weergegeven daling van verhuisde jongeren van 17 tot 23 jaar in Delft wordt opgevangen doordat een groot deel van de studenten zich niet inschrijft bij de gemeente. De afschaffing van studiefinanciering blijkt een van de redenen voor het opvallende verhuisgedrag, uit de gegevens van de enquête. De meerderheid van deze daling kan hierdoor echter niet verklaard worden. Om meer duidelijkheid te krijgen over de daling van het verhuisgedrag onder jongeren moet verder onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld naar het verhuisgedrag tijdens het gehele studiejaar i.p.v. de eerste vier maanden. Ook kan er onderzoek gedaan worden naar het mogelijk verkrappen van de studentenwoningmarkt doordat kamers voor internationale studenten gereserveerd worden, en zo minder eerstejaars studenten een kamer kunnen vinden.